banner12-8

logo_support2x-8

 

Video
HỖ TRỢ KẾ TOÁN
6766956606948546158untitled1untitled11untitled12bannerhtkk16.10

Thời điểm xuất hoá đơn bán hàng, dịch vụ, xây dựng

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC Quy định về thời
điểm xuất hoá đơn GTGT cụ thể như sau:
------------------------------------------------------------------------------------
1. Thời điểm xuất hóa đơn hàng hoá:
- Thời điểm lâp ̣ hoá đơn GTGT (Ngày lâp) ̣ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu
hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay
chưa thu được tiền.
Ví dụ: Ngày 10/11/2021 Công ty Kế toán Thuế Thăng Long có xuất hàng ra khỏi kho bán
cho khách hàng -> Thì ngày hôm đó Công ty phải xuất hóa đơn (Không phân biệt đã
thu được tiền hay chưa thu được)
- Trường hợp giao hàng nhiều lần thì mỗi lần giao hàng đều phải lập hóa đơn cho
khối lượng, giá trị hàng hóa được giao tương ứng.
---------------------------------------------------------------------------------------
2. Thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ:
- Ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã
thu được tiền hay chưa thu được tiền.
- Nếu DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ
thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Ví dụ 1: Cty ABC cung cấp dịch vụ kế toán theo tháng từ tháng 1 - đến tháng 3: Thì
dịch vụ hoàn thành tháng nào -> Ngày cuối cùng của tháng đó sẽ phải xuất hóa đơn
(Dịch vụ tháng 1 sẽ xuất hóa đơn vào ngày 30 (hoặc 31)
Ví dụ 2: Cty ABC cung cấp dịch vụ kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán. Ngày
10/11/2021 ngay khi ký hợp đồng Cty ABC nhận trước 30% giá trị hợp đồng
-> Ngày lập hóa đơn đầu tiên sẽ là ngày 02/11/2021 (Số tiền trên hóa đơn là 30%
giá trị hợp đồng)
-> Khi nào hoàn thành xong việc cung ứng dịch vụ sẽ suất hóa đơn cuối cùng (Số
tiền còn lại, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa)
- Dịch vụ hoàn thành trong tháng nào thì phải lập ngay hóa đơn trong tháng đó.
Trường hợp doanh nghiệp dự kiến đến đầu tháng sau mới lập hóa đơn cho doanh thu
dịch vụ hoàn thành trong tháng trước là sai quy định.
(Theo Công văn số 10309/CT-TTHT ngày 24/10/2016 của Cục Thuế TP. HCM)
Lưu ý:
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu
thức “đơn vị tính”.


Chú ý: Khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng thì
không phải xuất hóa đơn.
Theo Công văn Số 13675/BTC-CST ngày ngày 14/10/2013 của Bô ̣ tài chính gửi cho
hôi ki ̣ ểm toán Viêt Nam: ̣
“Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế;
thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây
dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm
nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch
vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo
đảm thực hiện hợp đồng này.”
Xem thêm: Thời điểm ghi nhận doanh thu dịch vụ
-------------------------------------------------------------------------------------
3. Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp điên, ̣ nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông,
dịch vụ truyền hình:
- Ngày lập hóa đơn thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày
ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với
việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng
hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn
thông, truyền hình với người mua.
--------------------------------------------------------------------------------
4. Thời điểm xuất hóa đơn xây dựng, xây lắp:
- Ngày lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công
trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay
chưa thu được tiền.
Môt s ̣ ố lưu ý:
- Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ
thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị
hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
- Trường hợp DN kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để
bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ
thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
Tiền đặt cọc mua căn hộ không phải xuất hóa đơn:
Trường hợp 53 khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Công ty để đặt cọc giữ chỗ
mua căn hộ dự án (từ năm 2010, 2011, 2012), khách hàng chưa ký hợp đồng mua bán
cũng như chưa có bất kỳ văn bản thảo thuận nào về việc mua bán căn hộ thì Công ty
chưa phải lập hóa đơn GTGT.
Trường hợp khoản tiền của 53 khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Công ty là
khoản tiền mua căn hộ được thực hiện thanh toán theo tiến độ thực hiện dự án hoặc
tiến độ thu tiền trong hợp đồng với Công ty thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT theo
quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ
Tài chính nêu trên.
Trong trường hợp đến thời điểm bắt buộc thực hiện giao dịch theo như thỏa thuận đặt
cọc giữa Công ty và khách hàng mà khách hàng không đến để thực hiện giao dịch thì
Công ty được ghi nhận khoản tiền trên vào thu nhập khác.
(Theo Công văn 68718/CT-TTHT ngày 12/10/2018 của Cục thuế TP. Hà Nội)
- Đối với tiền đặt cọc: Trường hợp khi Công ty có nhận một khoản tiền đặt cọc của
khách hàng trước khi ký hợp đồng để đảm bảo việc giữ chỗ mua căn hộ hình thành
trong tương lai (bao gồm cả trường hợp khách hàng tiếp tục ký hợp đồng hoặc khách
hàng không ký hợp đồng mua căn hộ) nếu việc thu tiền đặt cọc không nằm trong tiến
độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, thì Công ty chưa phải
lập hóa đơn GTGT.
Xem thêm: Cách hạch toán tiền đặt cọc
- Đối với việc sử dụng hóa đơn: Công ty có thực hiện thu tiền mua căn hộ của khách
hàng theo tiến độ, trường hợp cùng một khách hàng nộp tiền cho một hợp đồng nhiều
lần trong ngày thì đơn vị xuất 01 hóa đơn tổng trong ngày theo quy định tại Điểm a
Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
(Theo công văn 39313/CT-HTr ngày 13/06/2016 của Cục thuế TP Hà Nội)
Xem thêm: Cách viết hóa đơn xây dựng

5. Thời điểm xuất hóa đơn xăng dầu:
- Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ
chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa
đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác
có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt
động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
--------------------------------------------------------------------------------
6. Thời điểm xuất hóa đơn xuất khẩu:
“Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài sử dụng Hóa đơn thương mại.
- Thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu cũng được xác định như thời điểm bán
hàng hóa bên trên (Tức là ngày chuyển giao hàng cho khách hàng)
- Nhưng Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất
thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.
(Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)
Xem thêm: Cách hạch toán tỷ giá hàng xuất khẩu
---------------------------------------------------------------------------------------------
7. Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm:
Theo Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định:
“Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch
vụ:
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa
vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn
không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ
trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau
đây:
a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3
Điều này;"
--------------------------------------------------------------
8. Hóa đơn sai thời điểm có được khấu trừ thuế GTGT (Bên mua)
Theo như Công văn 2104/TCT-KK ngày 06/06/2014 của Tổng Cục thuế hướng dẫn
cho Cục thuế thành phố Hà Nội như sau:
"Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án Xây dựng phòng thí
nghiệm Dioxin mua hàng hóa từ các nhà cung cấp (trang thiết bị, vật tư sử dụng để
nghiên cứu). Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan làm chậm thanh toán tiền hàng
dẫn đến nhà cung cấp không xuất hóa đơn GTGT khi giao hàng/thanh lý hợp đồng
thì Ban quản lý được kê khai, hoàn thuế đối với những hóa đơn GTGT hàng hóa mua
vào do người bán lập sai thời điểm nếu các hóa đơn này có đủ điều kiện khấu trừ
theo quy định. Các đơn vị cung cấp hàng hóa cho Ban quản lý dự án bị xử phạt về
hành vi sử dụng hóa đơn."
Chi tiết xem thêm: Hóa đơn đầu vào xuất sai thời điểm có được khấu trừ
-----------------------------------------------------------------------------------
Nếu viết sai hoá đơn các bạn xem cách xử lý tại đây nhé: Cách xử lý khi viết sai hóa
đơn GTGT
-------------------------------------------------------------------------------

Các bạn muốn học cách tính thuế - kê khai thuế hàng tháng/quý, xử lý hóa đơn chứng
từ, Quyết toán thuế cuối năm ... Có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế tại
Kế toán thuế Thăng Long
ketoanlogistics.vn xin chúc các bạn thành công!

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Tìm kiếm
HỎI - ĐÁP KẾ TOÁN & LOGISTICS
Giới thiệu Trung tâm:

+ Công ty Cổ phần Thăng Long Hải Dương (gọi tắt là Trung Tâm Đào Tạo Thuế Thăng Long) là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo kế toán từ cơ bản tới nâng cao, kế toán thuế, kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp mớikế toán thuế trọn gói....

+ Đào tạo chuyên nghiệp - Dịch vụ uy tín, chất lượng - Tư vấn tận tình!

CONTACT
  • Địa chỉ văn phòng: Số 26 Trần Huy Liệu, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
  • Hotline: 0978.296.025 - 0985.036.718 - 0866.890.809 - 0353.651.106
  • Email: daotaoketoanthuehd@gmail.com